Router dan Routing

Apa itu Router?

Pengenalan
Di dalam sesebuah rangkaian, data perlulah dihantar dan dikirim dengan tepat dan betul. Rangkaian komputer kompleks biasanya terdiri daripada koleksi LAN yang dijalinkan antara satu sama lain. Kerja-kerja mengirim ini dilaksanakan oleh router di mana router akan mengambil mesej data dari LAN dan menukarkannya kepada paketyang sesuai untuk dihantarkan ke LAN yang satu lagi (Lihat rajah 1).


Rajah 1: Rangkaian yang menggunakan perantara Router

Fungsi Router
Router berfungsi sebagai sebuah alat penghubung di antara rangkaian yang berlainan. Semasa paket dihantar, router akan menjalankan beberapa proses penting antaranya ialah: membuat terjemahan protokol, mengemaskini jadual haluan, mengirim paket, membungkus paket dan membuka bungkusan paket. Selain itu juga router berperanan untuk menapis trafik dengan membenarkan paket tertentu sahaja. Ini membolehkannya bertindak sebagai alat pelindung ringkas bagi rangkaian anda.

Berikut adalah beberapa kelebihan router:

Menghubungkan dua atau lebih rangkaian untuk membentuk satu rangkaian
internetwork.

Menghubungkan dua rangkaian yang berlainan protokol.

Mengawal keselamatan rangkaian dengan membuat tapisan pada paket.
Jenis-jenis Router

Asas PC
Setiap sistem operasi sama ada Windows mahupun Linux menyokong fungsi routing terbina dalam. Jika anda mengaktifkan Internet Connection Sharing (ICS) di dalam Windows, anda telah menjadikan komputer anda sebagai sebuah router ringkas. Begitu juga dengan Linux yang boleh bertindak sebagai router IP atau IPX.

Oleh kerana ia ringkas, maka kebolehannya juga terbatas. Lihat gambarah (Rajah 2) di bawah ini di mana sebuahPC dijadikan sebagai get laluan (gateway) untuk membenarkan setiap PC di dalam LAN tersebut berkongsi satu talian Internet.


Rajah 2: Router asas-PC yang bertindak sebagai get laluan (gateway)

Blackbox
Router blackbox ialah sebuah peranti yang berupa sebuah kotak khas. Router jenis ini mempunyai beberapa kelebihan berbanding router PC-based. Router ini biasanya berkemampuan untuk melaksanakan undang-undang (rules) keselamatan bagi melindungi rangkaian dari serangan luar. Router jenis ini juga mampu untuk menampung beban trafik yang berat kerana ia merupakan sebuah peranti yang bertindak bersendirian. Oleh kerana ia bertindak sendirian, maka ia menggunakan mikropemproses RISC dan lebih laju berbanding PC biasa. Rajah 3 di bawah menunjukkan sebuah contoh router jenis blackbox.


Rajah 3: Linksys DSL Router Model BEFSR41

Ciri-ciri Router
Router jenis blackbox sebenarnya ialah sebuah mesin komputer. Ia memiliki ciri-ciri sepertimana yang digunakan oleh PC: ia mempunyai CPU, memori, dan juga input-output. Cuma bezanya ialah router jenis ini tidak memiliki cakera keras, tiada pemacu cakera liut, dan juga pemacu CD-ROM. Namun begitu router ini mempunyai pelbagai jenis storan lain seperti kad memori Flash.

Memori
Terdapat beberapa jenis memori yang digunakan oleh router blackbox, antaranya ialah: RAM, NVRAM, Flash danROM (PROM, EEPROM)

ROM digunakan untuk menyimpan perisian bootstrap manakala NVRAM pula menyimpan konfigurasi startup yang digunakan oleh sistem operasi router. Memori Flash pula menyimpan sistem operasi seperti IOS dan lain-lain jenis sistem operasi.

Perisian
Sama seperti PC, router blackbox akan melaksanakan program-program kawalan atau sistem operasi (OS). Setiap pengeluar router akan membekalkan sistem operasi mereka sendiri.

Konfigurasi startup yang tersimpan di dalam NVRAM akan dilaksanakan sebaik sahaja router dihidupkan. Semasa proses but, satu salinan konfigurasi akan dimuatkan ke dalam RAM. Apabila berlakunya sebarang perubahan data pada konfigurasi ini, RAM akan memberi kesan dengan serta merta.

Router beroperasi dengan melaksanakan sejumlah besar proses yang terdiri daripada pelbagai jenis servis dan protokol. Router menyokong arahan untuk memaparkan maklumat tentang proses yang sedang berjalan dan sumber resources seperti penggunaan CPU dan memori. Servis dan kemudahan yang tidak diperlukan boleh dimatikan untuk mengelakkan penggunaan CPU dan memori yang berlebihan.

Setiap router mempunyai nama yang unik bagi memudahkan ia dikenalpasti di dalam rangkaian. Oleh yang demikian, router juga akan mempunyai alamat IPnya tersendiri.
Bagaimana Router berfungsi?

Jadual Haluan
Tidak kira jenis router yang anda gunakan, setiap hos yang bertindak sebagai router akan menyimpan senarai undang-undang haluan di dalam sebuah jadual yang dipanggil Jadual Haluan (Routing Table).

Apabila anda menghantar emel kepada rakan anda yang berada di luar negara, router akan memeriksa alamat penerima terlebih dahulu dan menghantar mesej emel tersebut berdasarkan alamat yang tertulis pada kepala (header) paket emel tersebut.

Semasa emel dihantar, Jadual Haluan akan menyimpan maklumat-maklumat seperti:

Alamat IP destinasi

Antaramuka yang akan digunakan


Bagi pengguna Windows, anda boleh melihat jadual ini dengan menggunakan utiliti route pada arahan MS-DOS:

route PRINT
Arahan Perintah
C:\>route PRINT


Bagi pengguna Linux pula, anda boleh menggunakan arahan berikut:

cat /proc/net/route
Arahan Perintah
$ cat /proc/net/route


atau

/sbin/route -n
Arahan Perintah
$ /sbin/route -n

atau

netstat -r
Arahan Perintah
$ netstat -r


Router yang bersaiz kecil biasanya memiliki Jadual haluan yang kecil dan kemampuan untuk menyimpan mesej juga terhad. Bagi router bersaiz besar pula, Jadualnya adalah besar dan boleh menyimpan sejumlah besar mesej. Perlu diingat apabila bilangan rangkaian yang dihubungkan semakin banyak, saiz jadual haluan trafik dan kuasa memproses pada router juga akan turut meningkat.

DEFINISI ROUTING
Pengertian Routing adalah proses pengiriman informasi/data dari pengirim di suatu jaringan ke penerima yang berada di jaringan yang lain (melalui interwork). Beberapa contoh item yang dapat di-routing : mail, telepon call, dan data. Di dalam jaringan, Router adalah perangkat yang digunakan untuk melakukan routing trafik.


Untuk dapat me-route paket dibutuhkan Router.
Agar dapat me-route paket, Roter harus mengetahui :
 Alamat IP penerima
 Router tetangganya, yang dengan itu ia bisa mempelajari jaringan yang lebih luas.
 Route lintasan yang bisa dilewati
 Route terbaik ke setiap jaringan
 Informasi Routing

ROUTING
Router atau perangkat-perangkat lain yang dapat melakukan fungsi routing, membutuhkan informasi sebagai berikut :

• Router mengetahui atau belajar mengenai jaringan yang jauh dari router tetangganya.

* Alamat Tujuan/Destination Address - Tujuan atau alamat item yang akan dirouting
* Mengenal sumber informasi - Dari mana sumber (router lain) yang dapat dipelajari oleh router dan memberikan jalur sampai ke tujuan.
* Menemukan rute - Rute atau jalur mana yang mungkin diambil sampai ke tujuan.
* Pemilihan rute - Rute yang terbaik yang diambil untuk sampai ke tujuan.
* Menjaga informasi routing - Suatu cara untuk menjaga jalur sampai ke tujuan yang sudah diketahui dan paling sering dilalui.

• Router membangun table routing untuk dapat mem-fowardkan data ke jaringan yang jauh

Tabel Routing

Sebuah router mempelajari informasi routing dari mana sumber dan tujuannya yang kemudian ditempatkan pada tabel routing. Router akan berpatokan pada tabel ini, untuk memberitahu port yang akan digunakan untuk meneruskan paket ke alamat tujuan.

Jika jaringan tujuan, terhubung langsung (directly connected) di router, Router sudah langsung mengetahui port yang harus digunakan untuk meneruskan paket.

Jika jaringan tujuan tidak terhubung langsung di badan router, Router harus mempelajari rute terbaik yang akan digunakan untuk meneruskan paket. Informasi ini dapat dipelajari dengan cara :
1. Manual oleh “network administrator”
2. Pengumpulan informasi melalui proses dinamik dalam jaringan.


PROSES ROUTING
• Paket dibuat di A untuk dikirim ke B
• A broadcast ARP ke jaringan untuk mengetahui MAC address B
• Karena B terletak di jaringan yang lain, Router yang member respon dengan memberikan fisik addressnya, agar paket itu oleh A dikirim ke Router (sebagai default Router)
• A kemudian mengirim paket tersebut ke Router lewat port E0.
• Hardware address sesuai dengan HA milik Router, maka header frame dicopot, sehingga tinggal paket IP. Router kemudian mencheck alamat penerima, ketika diketahui bahwa penerima adalah 172.16.100.15. Router tahu (dari routing tabelnya) bahwa alamat network 172.16.100.0 bisa dicapai lewat port E1.
Mengenal Rute Statik dan Dinamik

Ada dua cara untuk memberitahu router bagaimana cara meneruskan paket ke jaringan yang tidak terhubung langsung (not directly connected) di badan router.


Dua metode untuk mempelajari rute melalui jaringan adalah :


Static Routing : Rute yang dipelajari oleh router ketika seorang administrator membentuk rute secara manual. Administrator harus memperbarui atau meng”update” rute statik ini secara manual ketika terjadi perubahan topologi antar jaringan (internetwork).
 Tidak membebani CPU
 Tidak diperlukan komunikasi antar Router
 Aman ( karena hanya admin yang bisa men-setup)
 Admin harus menguasai jaringan keseluruhan
 Jika ada tambahan Jaringan ,Admin harus menambahkannya pada semua router
 Pada jaringan yang besar, hal ini akan sangat menyita waktu dan tenaga.

Dynamic Routing : Rute yang dipelajari oleh router ketika seorang administrator membentuk rute secara manual. Administrator harus memperbarui atau meng”update” rute statik ini secara manual ketika terjadi perubahan topologi antar jaringan (internetwork).
 Terjadi proses pembelajaran oleh router dan mengupdate table Routing jika terjadi perubahan.
 Pembelajaran dilakukan komunikasi antar Router-router dengan protokol-protokol tertentu . Seperti : RIP ,OSPF IGRP, & EIGRP

Sumber :

0 komentar: